O L Y M P I A C O S   1 9 2 5
O L Y M P I A C O S   1 9 2 5

Ιδιωτικότητα Social Media

Ειδοποίηση Ιδιωτικότητας για τις σελίδες της Π.Α.Ε ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ στα social media («κοινωνικά δίκτυα»)

Η ΠΑΕ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ (εφεξής «η ΠΑΕ» ή «εμείς» ή «ο Υπεύθυνος Επεξεργασίας») είναι ο διαχειριστής των επίσημων εταιρικών σελίδων @olympiacosfc στα κοινωνικά δίκτυα Facebook, Instagram, Twitter, YouTube, TikTok, Viber (εφεξής «social media» ή «κοινωνικά δίκτυα»), και, σύμφωνα με το ισχύον Εθνικό και Ευρωπαϊκό Νομικό και Κανονιστικό πλαίσιο για την προστασία των προσωπικών δεδομένων, είναι ο Υπεύθυνος Επεξεργασίας σε ό,τι αφορά την επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων που πραγματοποιείται μέσω των σελίδων @olympiacosfc στα ανωτέρω κοινωνικά δίκτυα.

1. Αντικείμενο

Η παρούσα Ειδοποίηση Ιδιωτικότητας έχει ως σκοπό να περιγράψει το είδος των προσωπικών δεδομένων που συλλέγουμε, όταν έχετε πρόσβαση στις σελίδες μας «Olympiacos FC» (@olympiacosfc) στα social media, τους σκοπούς για τους οποίους χρησιμοποιούμε και επεξεργαζόμαστε τα εν λόγω προσωπικά σας δεδομένα, τη νομική βάση επεξεργασίας, καθώς και τα δικαιώματά σας ως υποκείμενα αυτών των δεδομένων, εκπληρώνοντας τις υποχρεώσεις διαφάνειας και ενημέρωσης που προβλέπει ο Γενικός Κανονισμός Προστασίας Δεδομένων (εφεξής αναφερόμενος ως «ΓΚΠΔ») και ο ελληνικός Νόμος 4624/2019.

Η ΠΑΕ διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί και να αναπροσαρμόζει την παρούσα Ειδοποίηση, όποτε αυτό κρίνεται αναγκαίο, ενώ οι εκάστοτε αλλαγές τίθενται σε ισχύ από την κοινοποίησή τους σε εσάς, είτε με την ανάρτησή τους στην ιστοσελίδα της ΠΑΕ στο διαδίκτυο ή/και στο αντίστοιχο κοινωνικό δίκτυο, είτε με οποιονδήποτε άλλο τρόπο η ΠΑΕ κρίνει πρόσφορο.

2. Δεδομένα που συλλέγονται και πηγές συλλογής

Α. Κατά την απλή πλοήγηση στην σελίδα μας

Η ΠΑΕ συλλέγει περιορισμένες ανώνυμες πληροφορίες σχετικά με τους χρήστες και τα συστήματά της, ακόμη και εάν δεν έχετε λογαριασμό ή δεν είστε συνδεδεμένοι στο αντίστοιχο κοινωνικό δίκτυο. Όταν εισέρχεσθε στην σελίδα μας «Olympiacos FC» στα social media, δε συλλέγονται προσωπικά δεδομένα για εσάς, εκτός από τα συγκεντρωτικά δεδομένα που μας παρέχει το αντίστοιχο κοινωνικό δίκτυο, που αποτελούν μετρικά δεδομένα, όπως ο αριθμός των επισκεπτών στην ιστοσελίδα μας. Η πληροφορία αυτή είναι ανωνυμοποιημένη και δεν σχετίζεται σε καμία περίπτωση με συγκεκριμένους χρήστες και ενέργειές τους ή με πληροφορίες από τα δημόσια ή ιδιωτικά προφίλ αυτών.

Κατά την είσοδό σας στην σελίδα μας, ο περιηγητής ή η εφαρμογή που χρησιμοποιείτε στον υπολογιστή, smartphone ή tablet σας (π.χ. Internet Explorer, Google Chrome, Mozilla Firefox, Facebook, Instagram, Twitter apps, κλπ.) δημιουργεί μια άμεση σύνδεση με τους διακομιστές κοινωνικών δικτύων. Το κοινωνικό δίκτυο λαμβάνει τις πληροφορίες, στις οποίες έχει πρόσβαση ο περιηγητής ή η εφαρμογή που χρησιμοποιείτε στην αντίστοιχη σελίδα μας, ακόμη και αν δεν έχετε λογαριασμό στο κοινωνικό δίκτυο ή δεν είστε συνδεδεμένοι σε αυτό. Αυτές οι πληροφορίες (συμπεριλαμβανομένης της Διεύθυνσης IP/«IP Address») μεταδίδονται από το πρόγραμμα περιήγησής σας απευθείας σε ένα διακομιστή του κοινωνικού δικτύου που ενδεχομένως βρίσκεται σε τρίτες χώρες (δηλ. σε χώρες εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης και Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου) και αποθηκεύονται εκεί. Η ΠΑΕ δεν συλλέγει ούτε έχει πρόσβαση σε αυτές τις πληροφορίες, οι οποίες συλλέγονται αποκλειστικά από το εκάστοτε κοινωνικό δίκτυο για την ομαλή λειτουργία του.

Β. Κατά τη διάδραση μαζί μας

Όταν αποφασίσετε, ως χρήστης, να έχετε μια αλληλεπίδραση με τις σελίδες μας στα social media (π.χ. όταν ακολουθείτε κάποια από τις σελίδες μας, όταν κάνετε “Μου Αρέσει”/“Like” στο Facebook ή “Ακολουθείτε”/”Follow” στο Instagram ή αντιδράτε σε κάποια ανάρτηση, όταν τη μοιράζεστε/ “Share” ή όταν αναρτάτε κάποιο “Σχόλιο”/”Comment”, κλπ.), τότε έχουμε πρόσβαση στο όνομά σας, την ηλικία και το φύλο σας. Ωστόσο, δεν αποθηκεύουμε τα προσωπικά σας δεδομένα και δεν τα εξάγουμε προκειμένου να ενταχθούν σε κάποια άλλη βάση δεδομένων. Τα δεδομένα σας χρησιμοποιούνται από την ΠΑΕ, μόνο προκειμένου να είναι δυνατή η αλληλεπίδραση της ΠΑΕ με εσάς, μέσω του αντίστοιχου μέσου κοινωνικής δικτύωσης. Η ΠΑΕ έχει τη δυνατότητα να διαγράψει τα σχόλια σας, σε περίπτωση που αυτά δεν συμμορφώνονται με τις Πολιτικές της αναφορικά με τη χρήση των μέσων κοινωνικής δικτύωσης (για παράδειγμα, εάν τα σχόλιά σας είναι προσβλητικά, παράνομα ή κακόπιστα).Η ΠΑΕ δεν μπορεί να τροποποιήσει τα σχόλια σας, ούτε να διαχειριστεί τα δεδομένα σας με οποιοδήποτε άλλον τρόπο.

Γ. Κατά τη συμμετοχή σας σε διαγωνισμό ή/και κλήρωση

Εάν μέσω σελίδας μας στα social media διοργανωθεί κάποιος διαγωνισμός ή κλήρωση, θα κοινοποιηθεί ειδοποίηση ιδιωτικότητας που θα αφορά στο συγκεκριμένο γεγονός, προκειμένου να ενημερώσουμε τους συμμετέχοντες σχετικά με το πώς θα συλλέξουμε, θα χρησιμοποιήσουμε και θα επεξεργαστούμε τα προσωπικά τους δεδομένα για το συγκεκριμένο σκοπό.

3. Σκοποί Επεξεργασίας και Νομική Βάση

Η ΠΑΕ ενδέχεται να έχει πρόσβαση ή/και να συλλέγει ή/και να επεξεργάζεται τα προσωπικά σας δεδομένα που αναφέρονται ανωτέρω, για την εξυπηρέτηση των εννόμων συμφερόντων της (άρθρο 6, παρ.1 (στ) του ΓΚΠΔ), και συγκεκριμένα:
• για την ανάλυση των συνηθειών των χρηστών της σελίδας,
• για τη βελτίωση της λειτουργίας της σελίδας,
• για τη προώθηση της δραστηριότητας του Συλλόγου και τυχόν προωθητικών ενεργειών,
• για τη παροχή χρήσιμης πληροφόρησης στους επισκέπτες της σελίδας σχετικά με τα νέα του Συλλόγου, τη συμμετοχή σε διαγωνισμούς, τη πώληση εισιτήριων, τη διοργάνωση εκδηλώσεων και τη συμμετοχή σε διάφορες δράσεις ή/και προσφορές νέων προϊόντων και υπηρεσιών δικών της ή/και των επίσημων χορηγών και συνεργατών της,
• για τη θεμελίωση, άσκηση ή υποστήριξη των νομικών της αξιώσεων,
• για να απαντήσει στο μήνυμά/σχόλιο σας.

Η ΠΑΕ συλλέγει ή/και επεξεργάζεται τα προσωπικά σας δεδομένα ή/και έχει πρόσβαση σε αυτά, αποκλειστικά και μόνο για τους προαναφερόμενους σκοπούς και μόνο στο απολύτως αναγκαίο μέτρο για την αποτελεσματική εξυπηρέτηση των σκοπών αυτών. Τα δεδομένα αυτά είναι κάθε φορά συναφή, πρόσφορα και όχι περισσότερα από όσα απαιτούνται εν όψει των ανωτέρω σκοπών, είναι δε ακριβή και, εφόσον χρειάζεται, υποβάλλονται σε ενημέρωση.

4. Χρονικό διάστημα διατήρησης

Η ΠΑΕ δεν αποθηκεύει τα προσωπικά σας δεδομένα και διαχειρίζεται τις πληροφορίες σας μόνο με τον τρόπο που αναφέρουμε ανωτέρω στις ενότητες 2 και 3.

Τα προσωπικά σας δεδομένα αποθηκεύονται μόνο στο διακομιστή του αντίστοιχου κοινωνικού δικτύου το οποίο χρησιμοποιείτε. Όταν αποφασίσετε να έχετε μια αλληλεπίδραση με τις σελίδες μας στα social media (π.χ. όταν ακολουθείτε κάποια από τις σελίδες μας, όταν κάνετε “Μου Αρέσει”/“Like” στο Facebook ή “Ακολουθείτε”/”Follow” στο Instagram ή αντιδράτε σε κάποια ανάρτηση, όταν τη μοιράζεστε/ “Share” ή όταν αναρτάτε κάποιο “Σχόλιο”/”Comment”, κλπ.), αυτές οι προσωπικές σας πληροφορίες θα εμφανίζονται στο κοινωνικό δίκτυο και θα είναι ορατές στις επαφές σας σε αυτό. Το κοινωνικό δίκτυο μπορεί να χρησιμοποιήσει αυτές τις πληροφορίες για διαφημίσεις, έρευνα αγοράς και για το σχεδιασμό των ιστοσελίδων του σύμφωνα με τις απαιτήσεις των χρηστών.

Οι ανωτέρω προσωπικές σας πληροφορίες, όπως Σχόλια (“Comments”), “Κοινοποιήσεις παρουσίας” (“Check in”), “Μου αρέσει” (“Like”) ή Αντιδράσεις (“Reactions”), και η επεξεργασία τους υπόκεινται στους Όρους Χρήσης, την Πολιτική Απορρήτου και την Πολιτική Cookies του αντίστοιχου κοινωνικού δικτύου που χρησιμοποιείτε, τις οποίες σας συνιστούμε να διαβάσετε προσεκτικά, προκειμένου να ενημερωθείτε σχετικά με το σκοπό και την εμβέλεια της συλλογής δεδομένων και την περαιτέρω επεξεργασία και χρήση τους από το αντίστοιχο κοινωνικό δίκτυο, καθώς και για τα δικαιώματά σας και τις επιλογές απενεργοποίησης για την προστασία του προσωπικού σας απορρήτου.

Σας υπενθυμίζουμε ότι μπορείτε ανά πάσα στιγμή να διαγράψετε ή να τροποποιήσετε οποιοδήποτε σχόλιο ή ανάρτηση που έχετε δημοσιεύσει, χρησιμοποιώντας τις σχετικές λειτουργίες και να προσαρμόζετε τις ρυθμίσεις σχετικά με τη προστασία των προσωπικών σας δεδομένων, ανάλογα με τις απαιτήσεις στο προσωπικό σας λογαριασμό στο αντίστοιχο κοινωνικό δίκτυο.
Σημειώνουμε ότι οι αναφορές που λαμβάνουμε από το αντίστοιχο κοινωνικό δίκτυο εμπεριέχουν μόνο συγκεντρωτικά, στατιστικά, ανώνυμα στοιχεία και όχι προσωπικά δεδομένα και συνεπώς δεν ορίζεται χρονικό διάστημα διατήρησης για τα στοιχεία αυτά.

5. Διαβιβάσεις σε Τρίτους

Η ΠΑΕ δεν προβαίνει με κανένα τρόπο στην διαβίβαση των προσωπικών δεδομένων των χρηστών της σελίδας της στα κοινωνικά δίκτυα έναντι οικονομικού ανταλλάγματος, σε οποιεσδήποτε τρίτες ιδιωτικές επιχειρήσεις, φυσικά ή νομικά πρόσωπα, δημόσιες αρχές ή υπηρεσίες ή άλλους οργανισμούς.

H ΠΑΕ ενδέχεται να παρέχει πρόσβαση στα προσωπικά σας δεδομένα σε τρίτους παρόχους με τους οποίους συνεργαζόμαστε, οι οποίοι τα επεξεργάζονται ως εκτελούντες την επεξεργασία, για λογαριασμό της ΠΑΕ, κυρίως στο πλαίσιο της παροχής υπηρεσιών διαφήμισης και προώθησης προϊόντων.

Η επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων από τους παραπάνω συνεργαζόμενους με εμάς παρόχους διεξάγεται υπό τον έλεγχό μας και μόνον κατ’ εντολή μας και υπόκειται στην ίδια (ή αντίστοιχου επιπέδου) πολιτική προστασίας της ιδιωτικότητας.

Περαιτέρω, η ΠΑΕ ενδέχεται να διαβιβάσει τα εν λόγω στοιχεία σας, στο πλαίσιο των κανονιστικών της υποχρεώσεων σε:

• Φορολογικές, Ελεγκτικές και άλλες Δημόσιες Αρχές, όταν θεωρούμε με καλή πίστη ότι ο Νόμος ή άλλη κανονιστική πράξη μας υποχρεώνει να παρέχουμε πρόσβαση ή να διαβιβάσουμε τα δεδομένα αυτά.
• Αστυνομικές και άλλες αρμόδιες αρχές επιβολής του νόμου ή διοικητικές αρχές, εφόσον αυτό απαιτείται από το Nόμο ή από οποιαδήποτε άλλη νόμιμη εκτελεστή πράξη ή εντολή.
Τυχόν διαβίβαση των δεδομένων σας σε τρίτες χώρες εκτός του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (δηλ. εκτός κρατών – μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, Νορβηγίας, Ισλανδίας, και Λιχτενστάιν) πραγματοποιείται μόνο σε συμμόρφωση με το νομοθετικό πλαίσιο που αφορά στην προστασία των δεδομένων και εφόσον παρέχονται επαρκείς εγγυήσεις για την προστασία των δεδομένων σας.

Επιπλέον, οι σελίδες μας στα κοινωνικά δίκτυα μπορεί να περιέχουν συνδέσμους (link) προς άλλες ιστοσελίδες τρίτων μερών. Αν κάνετε κλικ (click) σε ένα σύνδεσμο (link) τρίτου μέρους, θα κατευθυνθείτε στην ιστοσελίδα αυτού του τρίτου μέρους. Σας συνιστούμε να διαβάσετε τους Όρους και τις Προϋποθέσεις και τις Πολιτικές Απορρήτου όλων των ιστοσελίδων ή υπηρεσιών τρίτου μέρους που επισκέπτεστε. Η ΠΑΕ δεν έχει κανένα έλεγχο και δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη για το περιεχόμενο, τις πολιτικές απορρήτου ή τις πρακτικές οποιωνδήποτε ιστοσελίδων/δικτυακών τόπων ή υπηρεσιών τρίτων μερών.

6. Τα δικαιώματά σας ως Υποκείμενα των Δεδομένων

Μια από τις βασικές αρχές του ΓΚΠΔ είναι η προστασία των δικαιωμάτων των φυσικών προσώπων σε ό,τι αφορά την επεξεργασία των προσωπικών τους δεδομένων. Στο ανωτέρω πλαίσιο, έχετε ένα σύνολο δικαιωμάτων αναφορικά με τα προσωπικά σας δεδομένα που τυγχάνουν επεξεργασίας από την ΠΑΕ. Συγκεκριμένα και σύμφωνα με τον ΓΚΠΔ, έχετε το δικαίωμα:

• Να ενημερώνεστε αναφορικά με την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων.
• Να έχετε πρόσβαση στα προσωπικά σας δεδομένα.
• Να απαιτήσετε τη διενέργεια διορθώσεων σε ανακριβή στοιχεία που σας αφορούν και τηρούνται από την ΠΑΕ.
• Να απαιτήσετε τη διαγραφή προσωπικών δεδομένων που σας αφορούν σε ορισμένες περιπτώσεις.
• Να λάβετε προσωπικά δεδομένα που σας αφορούν και έχετε παράσχει στην ΠΑΕ, σε δομημένο, κοινώς χρησιμοποιούμενο και αναγνώσιμο από μηχανήματα μορφότυπο.
• Να αιτηθείτε τη διαβίβαση των προσωπικών σας δεδομένων σε τρίτους σε ορισμένες περιπτώσεις.
• Να αντιταχθείτε, στην επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων που γίνεται προς το έννομο συμφέρον της ΠΑΕ.
• Να αιτηθείτε τον περιορισμό της επεξεργασίας των προσωπικών σας δεδομένων σε ορισμένες περιπτώσεις.
• Να υποβάλλετε καταγγελία στην αρμόδια εποπτική αρχή, η οποία για την Ελλάδα είναι η Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα («ΑΠΔΠΧ»). Μπορείτε να επικοινωνήσετε με την Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα με τους ακόλουθους τρόπους: (α) Ταχυδρομική Διεύθυνση: Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, Γραφεία: Κηφισίας 1-3, Τ.Κ. 115 23, Αθήνα, (β) Τηλεφωνικό Κέντρο: +30-210 6475600, (γ) Fax: +30-210 6475628, (δ) Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο: contact@dpa.gr.
• Να ανακαλέσετε τη συγκατάθεσή σας, στις περιπτώσεις που η επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων γίνεται στη βάση της προηγούμενης συγκατάθεσής σας.

Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα δικαιώματα αυτά, συμπεριλαμβανομένων των περιστάσεων υπό τις οποίες ασκούνται και τον τρόπο άσκησης τους, περιλαμβάνονται στην Πολιτική Απορρήτου, που βρίσκεται αναρτημένη στην ιστοσελίδα της ΠΑΕ. https://www.olympiacos.org/politiki-aporritou/

7. Υπεύθυνος Επεξεργασίας

Η ΠΑΕ ενεργεί ως Υπεύθυνος Επεξεργασίας των προσωπικών σας δεδομένων. Τα στοιχεία επικοινωνίας του Υπεύθυνου Επεξεργασίας είναι τα εξής:

Επωνυμία:

ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΦΙΛΑΘΛΩΝ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Διακριτικός Τίτλος: ΠΑΕ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ
Αριθμός Γ.Ε.Μ.Η.: 44327807000
Α.Φ.Μ.: 094079531 Δ.Ο.Υ.  ΦΑΕ ΠΕΙΡΑΙΑ
Έδρα: Πλατεία Αλεξάνδρας, ΤΚ18534, Πειραιάς Αττικής
Νόμιμος Εκπρόσωπος: ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΓΡΑΦΙΩΤΗΣ
Υπεύθυνος Προστασίας Δεδομένων: Λίζα Κωσταρλίδου
Τηλέφωνο:   2169002520-2
Fax:   2169002519
E-mail: kostarl.liza@gmail.com

Έχετε απορίες; Επικοινωνήστε μαζί μας

Αν έχετε οποιαδήποτε απορία σχετικά με την παρούσα Ειδοποίηση, παρακαλούμε επικοινωνήστε με τον Υπεύθυνο Προστασίας Δεδομένων.

Ορισμοί

«Γενικός Κανονισμός για την Προστασία Δεδομένων ( “ΓΚΠΔ”)» – κανονισμός της Ευρωπαϊκής Ένωσης που στοχεύει στην εναρμόνιση της Ευρωπαϊκής Νομοθεσίας για την προστασία των προσωπικών δεδομένων. Τίθεται σε εφαρμογή από τις 25 Μάϊου 2018, και κάθε αναφορά σε αυτών θα πρέπει να ερμηνεύεται έτσι ώστε να περιλαμβάνει και την εθνική εφαρμοστική νομοθεσία.

«δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα»: κάθε πληροφορία που αφορά ταυτοποιημένο ή ταυτοποιήσιμο φυσικό πρόσωπο («υποκείμενο των δεδομένων»)· το ταυτοποιήσιμο φυσικό πρόσωπο είναι εκείνο του οποίου η ταυτότητα μπορεί να εξακριβωθεί, άμεσα ή έμμεσα, ιδίως μέσω αναφοράς σε αναγνωριστικό στοιχείο ταυτότητας, όπως όνομα, σε αριθμό ταυτότητας, σε δεδομένα θέσης, σε επιγραμμικό αναγνωριστικό ταυτότητας ή σε έναν ή περισσότερους παράγοντες που προσιδιάζουν στη σωματική, φυσιολογική, γενετική, ψυχολογική, οικονομική, πολιτιστική ή κοινωνική ταυτότητα του εν λόγω φυσικού προσώπου.

«επεξεργασία»: κάθε πράξη ή σειρά πράξεων που πραγματοποιείται με ή χωρίς τη χρήση αυτοματοποιημένων μέσων, σε δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα ή σε σύνολα δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, όπως η συλλογή, η καταχώριση, η οργάνωση, η διάρθρωση, η αποθήκευση, η προσαρμογή ή η μεταβολή, η ανάκτηση, η αναζήτηση πληροφοριών, η χρήση, η κοινολόγηση με διαβίβαση, η διάδοση ή κάθε άλλη μορφή διάθεσης, η συσχέτιση ή ο συνδυασμός, ο περιορισμός, η διαγραφή ή η καταστροφή.

«ευαίσθητα προσωπικά δεδομένα»: είναι προσωπικά δεδομένα που εμπεριέχουν πληροφορίες σχετικά με τη φυλετική ή εθνοτική καταγωγή, τα πολιτικά φρονήματα, τις θρησκευτικές ή φιλοσοφικές πεποιθήσεις ή τη συμμετοχή σε συνδικαλιστική οργάνωση, την φυσική και πνευματική υγεία, γενετικά και βιομετρικά δεδομένα, δεδομένα που αφορούν τη σεξουαλική ζωή ή τον γενετήσιο προσανατολισμό, και πληροφορίες σχετικά με ποινικές καταδίκες και αδικήματα. Λόγω της φύσης των ευαίσθητων προσωπικών δεδομένων, η νομοθεσία είναι πολύ πιο αυστηρή σχετικά με τον τρόπο με τον οποίο τα δεδομένα αυτά πρέπει να τυγχάνουν επεξεργασίας. Η Εταιρεία επεξεργάζεται ευαίσθητα προσωπικά δεδομένα μόνο σύμφωνα με το νόμο.

«παραβίαση δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα»: η παραβίαση της ασφάλειας που οδηγεί σε τυχαία ή παράνομη καταστροφή, απώλεια, μεταβολή, άνευ άδειας κοινολόγηση ή πρόσβαση δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που διαβιβάστηκαν, αποθηκεύτηκαν ή υποβλήθηκαν κατ’ άλλο τρόπο σε επεξεργασία.

«περιορισμός της επεξεργασίας»: η επισήμανση αποθηκευμένων δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα με στόχο τον περιορισμό της επεξεργασίας τους στο μέλλον.

«υπεύθυνος επεξεργασίας»: το φυσικό ή νομικό πρόσωπο, η δημόσια αρχή, η υπηρεσία ή άλλος φορέας που, μόνα ή από κοινού με άλλα, καθορίζουν τους σκοπούς και τον τρόπο της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα· όταν οι σκοποί και ο τρόπος της επεξεργασίας αυτής καθορίζονται από το δίκαιο της Ένωσης ή το δίκαιο κράτους μέλους, ο υπεύθυνος επεξεργασίας ή τα ειδικά κριτήρια για τον διορισμό του μπορούν να προβλέπονται από το δίκαιο της Ένωσης ή το δίκαιο κράτους μέλους.

ΕΓΓΡΑΦΕΙΤΕ ΣΤΟ NEWSLETTER Όλα τα τελευταία νέα της ομάδας μας στο e-mail σας Επιθυμώ να λαμβάνω ενημερώσεις σχετικά με τα νέα του Συλλόγου, διαγωνισμούς, νέα προϊόντα και υπηρεσίες, τη διάθεση εισιτηρίων και τις προσφορές των επίσημων χορηγών και συνεργατών της ΠΑΕ Ολυμπιακός και έχω διαβάσει και αποδέχομαι τους όρους χρήσης.
Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies και σε ορισμένες περιπτώσεις cookies τρίτων μερών για σκοπούς μάρκετινγκ και για την παροχή βελτιωμένων υπηρεσιών σύμφωνα με τις προτιμήσεις σας. Κάνοντας κλικ στο OK ή συνεχίζοντας την περιήγησή σας στον ιστότοπό μας, αποδέχεστε την χρήση cookies σύμφωνα με τη σχετική πολιτική μας. Δείτε την πολιτική μας για τα cookies κάνοντας κλικ εδώ.
OK