O L Y M P I A C O S   1 9 2 5
O L Y M P I A C O S   1 9 2 5

ΟΡΟΙ ΕΙΣΟΔΟΥ ΕΙΣΙΤΗΡΙΩΝ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ

                                                                                                        ΠΑΕ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ

                                                                    ΟΡΟΙ & ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΕΙΣΟΔΟΥ ΕΙΣΙΤΗΡΙΩΝ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ

1.Έκδοση Εισιτηρίου Διαρκείας

1.1.Η έκδοση εισιτηρίου διαρκείας και η επακόλουθη πρόσβαση στο Στάδιο «Γ. Καραϊσκάκης» υπόκεινται στους Όρους και Προϋποθέσεις  Εισόδου όπως καθορίζονται από τους κανονισμούς των ΕΠΟ, Superleague 1, FIFA, UEFA, καθώς και στις αποφάσεις των οργάνων της Πολιτείας αναφορικά με τα μέτρα πρόληψης της Βίας και την εν γένει πρόσβαση στα γήπεδα.

1.2.Τα εισιτήρια διαρκείας προορίζονται για χρήση μόνο από τους κατόχους της «Κάρτας Φιλάθλου» του Ερασιτέχνη Ολυμπιακού και της Κάρτας Φιλάθλου του αρ. 4 της ΚΥΑ 229157/12877/1280/236. Υποβάλλοντας αίτηση για αγορά εισιτηρίου διαρκείας και / ή χρησιμοποιώντας το, ο Αιτών δηλώνει και εγγυάται ότι είναι κάτοχος «Κάρτας Φιλάθλου» του Ερασιτέχνη Ολυμπιακού, της Κάρτας Φιλάθλου της ως άνω ΚΥΑ καθώς και λοιπών εγγράφων που ενδεχομένως προβλεφθούν από τις αποφάσεις των αρμοδίων Αρχών  (π.χ Υγειονομικών κ.λ.π), και δεσμεύεται να τα προσκομίσει εφόσον του ζητηθεί από την ΠΑΕ κατά την διάρκεια της αγωνιστικής περιόδου ή εφόσον απαιτηθεί σύμφωνα με τις αποφάσεις των αρμοδίων οργάνων της Πολιτείας. Η ΠΑΕ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ επιφυλάσσεται να ζητήσει την εκπλήρωση επιπλέον προϋποθέσεων για την χρήση του εισιτηρίου διαρκείας εφόσον απαιτηθεί από τις  αποφάσεις των αρμοδίων οργάνων της Πολιτείας. Σε κάθε περίπτωση η ΠΑΕ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ επιφυλάσσεται να τροποποιήσει τους παρόντες όρους σε συμμόρφωση με τις εκάστοτε ισχύουσες νομοθετικές διατάξεις ή κατόπιν απρόοπτης μεταβολής συνθηκών και έκτακτων καταστάσεων κατά την έννοια του Νόμου (388ΑΚ) και για όσο χρόνο απαιτηθεί, δίχως να ευθύνεται σε αποζημίωση έναντι των κατόχων. Εφόσον οι ως άνω δηλώσεις αποδειχθούν ανακριβείς ή ο κάτοχος του εισιτηρίου αρνηθεί να γνωστοποιήσει τα σχετικά έγγραφα στην ΠΑΕ εφόσον του ζητηθεί, η ΠΑΕ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ δύναται να αφαιρέσει το εισιτήριο διαρκείας χωρίς δικαίωμα αποζημίωσης.

1.3.Με την αγορά ή / και την αποδοχή ή/και την κατοχή ενός εισιτηρίου Διαρκείας ή / και τη χρήση ενός εισιτηρίου Διαρκείας που παρέχει την δυνατότητα εισόδου στο Στάδιο «Γ. Καραϊσκάκης», ο κάτοχος: (α) βεβαιώνει ότι έχει διαβάσει, κατανοήσει και αποδεχτεί· και (β) συμφωνεί να δεσμεύεται και να συμμορφώνεται με τους  παρόντες Όρους & Προϋποθέσεις Εισόδου.

2.Είσοδος στο Γήπεδο

2.1.Με την επιφύλαξη ειδικότερων όρων που αναφέρονται εδώ,  το εισιτήριο διαρκείας ισχύει για όλους τους αγώνες της Α’ Ομάδας της ΠΑΕ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ στο Στάδιο «Γ. Καραϊσκάκης» και μόνο για τη συγκεκριμένη αγωνιστική περίοδο 2023 -2024. Οι παρόντες «Όροι & Προϋποθέσεις Εισόδου» δεν συνιστούν ούτε συνεπάγονται οποιοδήποτε δικαίωμα του κατόχου να λάβει τη θέση που αναφέρεται στο Εισιτήριο Διαρκείας ή να παρακολουθήσει οποιονδήποτε Αγώνα σε οποιαδήποτε επόμενη αγωνιστική περίοδο.

2.2.Με την επιφύλαξη των διατάξεων του Νόμου και των αποφάσεων των αρμοδίων οργάνων της Πολιτείας  αναφορικά με την λήψη μέτρων πρόληψης κατά της Βίας, την πρόσβαση στα γήπεδα, το Εισιτήριο Διαρκείας επιτρέπει στον κάτοχο να παρακολουθήσει τον αγώνα από τη θέση που αναφέρεται στο Εισιτήριο Διαρκείας. Στην περίπτωση αλλαγής έδρας λόγω τιμωρίας ή οποιουδήποτε άλλου λόγου τα δικαιώματα των κατόχων μεταφέρονται -όσο το επιτρέπουν οι συνθήκες και με τη σειρά προτεραιότητας σε περίπτωση περιορισμένης χωρητικότητας- στο γήπεδο που θα αγωνισθεί η ομάδα.

2.3.Σε περίπτωση διεξαγωγής αγώνα ή αγώνων της ΠΑΕ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ κεκλεισμένων των θυρών, είτε λόγω της τιμωρίας του γηπέδου της ομάδας είτε για οποιοδήποτε άλλο λόγο , η ΠΑΕ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ουδεμία ευθύνη αποζημίωσης του κατόχου εισιτηρίου διαρκείας φέρει.

2.4.Η ΠΑΕ δεν μπορεί να εγγυηθεί ότι ένας Αγώνας θα διεξαχθεί σε μια συγκεκριμένη ώρα ή σε μια συγκεκριμένη ημερομηνία και δεν θα έχει καμία απολύτως ευθύνη σχετικά με οποιαδήποτε αλλαγή της ώρας ή της ημερομηνίας οποιουδήποτε Αγώνα. Η ΠΑΕ διατηρεί το δικαίωμα να επαναπρογραμματίσει οποιοδήποτε αγώνα σύμφωνα με το πρόγραμμα που καθορίζεται από την διοργανώτρια αρχή εκάστης διοργάνωσης (Superleague 1 , Ε.Π.Ο., UEFA)  χωρίς ειδοποίηση και χωρίς καμία απολύτως ευθύνη. Η ΠΑΕ συνιστά ο κάτοχος του Εισιτηρίου Διαρκείας να επισκέπτεται την ιστοσελίδα της ΠΑΕ σε τακτική βάση για να ελέγχει τις τελευταίες ημερομηνίες και ώρες των αγώνων.

2.5.Η ΠΑΕ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ δύναται αζημίως κατά την απόλυτη κρίση της είτε να αλλάξει στον κάτοχο τη θέση που αναφέρεται στο εισιτήριο διαρκείας (κατά την αγορά του εισιτηρίου) παραχωρώντας του διαφορετική θέση εντός της ιδίας κερκίδας, είτε να μην επιτρέψει την είσοδο στο γήπεδο, σε περίπτωση που επιβληθούν με νομοθετική ρύθμιση περιορισμοί, ή ειδικότερες  προϋποθέσεις αναφορικά με το δικαίωμα πρόσβασης στα γήπεδα ή αλλαγή  αναφορικά με το ποσοστό φιλάθλων που επιτρέπεται να εισέρχονται στα γήπεδα στους αγώνες των εγχώριων και διεθνών διοργανώσεων, και για όσο διάστημα διαρκούν οι ενδεχόμενοι περιορισμοί αυτοί.

3.Χρήση Εισιτηρίου Διαρκείας

3.1.Το Εισιτήριο Διαρκείας είναι προσωπικό και για αποκλειστική χρήση και απαγορεύεται κάθε είδους μεταπώληση του καθώς και η δωρεάν παραχώρησή του.

3.2.Απαγορεύεται η απευθείας διάθεση του Εισιτηρίου Διαρκείας από τον κάτοχό του σε οποιονδήποτε τρίτο, ακόμη και αν αυτός είναι νόμιμος κάτοχος ισχύουσας Κάρτας Φιλάθλου της ως άνω ΚΥΑ της παρ. 1.2.

3.3.Η πρόσβαση στο γήπεδο με το Εισιτήριο Διαρκείας δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιηθεί (ούτε δίδεται με οποιονδήποτε τρόπο εξουσιοδότηση προς τούτο)για διαφημιστικούς και/ή προωθητικούς λόγους (συμπεριλαμβανομένων κληρώσεων, διαγωνισμών κλπ.) ή άλλους εμπορικούς λόγους χωρίς την έγγραφη άδεια της ΠΑΕ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ.

3.4.Ο κάτοχος  εισιτηρίου διαρκείας είναι υπεύθυνος για τη φύλαξη και διατήρηση του εισιτηρίου διαρκείας που του χορηγείται από την ΠΑΕ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ. Σε περίπτωση κλοπής ή απώλειας του εισιτηρίου, οφείλει πριν την έναρξη του αγώνα να δηλώσει την κλοπή ή απώλεια με  έγγραφη δήλωση-αίτησή του στο Τμήμα Διαχείρισης Εισιτηρίων της ΠΑΕ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ προκειμένου να ακυρωθεί το εισιτήριο και με τη διαδικασία που ορίζει κάθε φορά η ΠΑΕ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ. Σε περίπτωση προσπάθειας χρησιμοποίησης κάρτας εισιτηρίου διαρκείας, η οποία έχει δηλωθεί ως απωλεσθείσα, η κάρτα θα αφαιρείται και θα καταστρέφεται από τους εργαζόμενους της ΠΑΕ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ. Η  διαδικασία αυτή θα ακολουθείται και στην περίπτωση απώλειας ή κλοπής της κάρτας φιλάθλου.

3.5.Με την πιθανή απώλεια του εισιτηρίου διαρκείας και μετά την σχετική δήλωση, η πρώτη επανέκδοση του Εισιτηρίου Διαρκείας έχει κόστος 10 € (δέκα ευρώ), ενώ σε περίπτωση δεύτερης επανέκδοσης του εισιτηρίου διαρκείας, το κόστος ανέρχεται σε 20 € (είκοσι ευρώ). Το Εισιτήριο Διαρκείας μπορεί να επανεκδοθεί το πολύ δυο (2) φορές ανά αγωνιστική περίοδο. Μετά την δεύτερη επανέκδοση δεν θα εκδίδονται περαιτέρω αντίγραφα.

3.6.Εισιτήρια Διαρκείας που αποκτήθηκαν από τρίτους ή οποιονδήποτε άλλο εκτός της ΠΑΕ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ που έχει την αποκλειστική διάθεση των εισιτηρίων διαρκείας θεωρούνται άκυρες και δεν θα επιτρέπεται στους κατόχους τους η είσοδος στο γήπεδο. Η μη εξουσιοδοτημένη πώληση ή διάθεση ή χρήση ενός Εισιτηρίου Διαρκείας μπορεί να ισοδυναμεί με ποινικό αδίκημα σύμφωνα με τις διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας. Η ΠΑΕ θα ενημερώσει την Αστυνομία σε περίπτωση που διαπιστωθεί ότι ένα Εισιτήριο Διαρκείας έχει πουληθεί ή διατεθεί παράνομα. Οι πληροφορίες που θα χορηγηθούν στην Αστυνομία ενδέχεται να περιλαμβάνουν τα προσωπικά δεδομένα του αληθούς κατόχου, πληροφορίες σχετικά με την παράβαση και σχετικά με την αγορά του εισιτηρίου ή των εισιτηρίων (συμπεριλαμβανομένων των στοιχείων πληρωμής) προκειμένου να εντοπιστούν οι παραβάτες και να αποτραπούν επεισόδια σε αγώνες.

3.7.Οποιοδήποτε Εισιτήριο Διαρκείας που αποκτάται ή χρησιμοποιείται κατά παράβαση των Όρων και Προϋποθέσεων Εισόδου, όπως αυτές προσδιορίζονται από τις διατάξεις της εν γένει αθλητικής νομοθεσίας και τις αποφάσεις της Πολιτείας, ενδεικτικά και όχι περιοριστικά αναφορικά με μέτρα πρόληψης κατά της Βίας, θα ακυρώνεται αζημίως για την ΠΑΕ αυτόματα και όλα τα δικαιώματα που απορρέουν από αυτό το Εισιτήριο Διαρκείας ακυρώνονται.

3.8.Κάθε άτομο που επιδιώκει να χρησιμοποιήσει ένα Εισιτήριο Διαρκείας κατά παράβαση των Όρων και Προϋποθέσεων Εισόδου προκειμένου να εισέλθει στο Γήπεδο ή να παραμείνει εντός του γηπέδου σε έναν Αγώνα, μπορεί να του απαγορευτεί η είσοδος ή να αποβληθεί από το Γήπεδο στο συγκεκριμένο Αγώνα και / ή ενδέχεται να ακυρωθεί το Εισιτήριο Διαρκείας του. Σε περίπτωση ακύρωσης του Εισιτηρίου Διαρκείας σύμφωνα με τους παρόντες όρους, δεν θα επιστρέφονται χρήματα στον κάτοχο του για το χρόνο διάρκειας του Εισιτηρίου που δεν έχει ακόμα εξαντληθεί. Η ΠΑΕ διατηρεί περαιτέρω το δικαίωμά του να προβεί σε οποιαδήποτε νομική ενέργεια εναντίον οποιουδήποτε προσώπου κρίνει σκόπιμο σε σχέση με τα ανωτέρω θέματα, περιλαμβανομένων των αξιώσεων για διαφυγόντα κέρδη που προέρχονται από μη εξουσιοδοτημένη χρήση του Εισιτηρίου Διαρκείας.

3.9.Ο κάτοχος εισιτηρίου διαρκείας που αποχωρεί από το Γήπεδο οποιαδήποτε στιγμή την ημέρα ενός Αγώνα, δεν θα έχει το δικαίωμα να επανέλθει στο Γήπεδο εκτός εάν η ΠΑΕ εγκρίνει ρητά (κατά τη διακριτική της ευχέρεια) τέτοια επανείσοδο.

3.10.Απαγορεύεται ρητά η χρησιμοποίηση παιδικού εισιτηρίου διαρκείας από ενήλικο το οποίο σε περίπτωση απόπειρας εισόδου θα αφαιρείται και θα ακυρώνεται της ΠΑΕ μη υποχρεούμενης σε επιστροφή αυτού ή της αξίας του εν όλω ή εν μέρει και η οποία συμφωνείται από τούδε ότι θα καταπίπτει  υπέρ της ΠΑΕ ως ελάχιστη ποινική ρήτρα με επιφύλαξη κάθε άλλου δικαιώματος της ΠΑΕ.

4.Υποχρεώσεις κατόχου – Απαγόρευση εισόδου

4.1.Κατά την είσοδο στην αθλητική εγκατάσταση, είναι ενδεχόμενο να γίνει σωματικός έλεγχος, καθώς και έλεγχος ταυτοπροσωπίας. Γι’ αυτό και απαραιτήτως, το εισιτήριο πρέπει να συνοδεύεται από την κάρτα φιλάθλου της ως άνω ΚΥΑ ,την αστυνομική ταυτότητα ή το διαβατήριο ή την άδεια παραμονής αλλά και οποιοδήποτε άλλο έγγραφο ενδεχομένως ορισθεί σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία. Η ΠΑΕ υποχρεούται να απαγορεύσει την είσοδο στο γήπεδο εφόσον λείπουν τα ανωτέρα έγγραφα.   Η ΠΑΕ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ επιφυλάσσεται να ζητήσει την εκπλήρωση επιπλέον προϋποθέσεων για την πρόσβαση στην αθλητική εγκατάσταση εφόσον απαιτηθεί από τις  αποφάσεις των αρμοδίων οργάνων της Πολιτείας.

4.2.Απαγορεύεται η εισαγωγή στην αθλητική εγκατάσταση αντικειμένων, που μπορούν να χρησιμοποιηθούν σε πράξεις βίας (πυροτεχνήματα, φωτοβολίδες, οινοπνευματώδη ποτά, κλπ).

4.3.Αντικείμενα των οποίων η είσοδος και χρήση εντός του Σταδίου απαγορεύεται από το νόμο, τους κανονισμούς και τις αποφάσεις της Διοίκησης της ΠΑΕ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ σε περίπτωση προσπάθειας μεταφοράς τους εντός του Σταδίου θα κατάσχονται και θα καταστρέφονται. Σε περίπτωση παραβατικής κατά τα ανωτέρω ή άλλης παράνομης συμπεριφοράς του κατόχου στο γήπεδο, καθώς και παραβάσεως των όρων της παρούσας σύμβασης, η ΠΑΕ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ διατηρεί το δικαίωμα να απαγορεύσει στον κάτοχο το δικαίωμα εισόδου στο γήπεδο και να αφαιρέσει το εισιτήριο διαρκείας μη υποχρεουμένη σε επιστροφή της αξίας αυτού εν όλω ή εν μέρει η οποία συμφωνείται από τούδε ότι θα καταπίπτει υπέρ της ΠΑΕ ως ελάχιστη ποινική ρήτρα με επιφύλαξη κάθε άλλου δικαιώματος της ΠΑΕ.

4.4. Τα κινητά τηλέφωνα και άλλες κινητές συσκευές επιτρέπονται εντός του Σταδίου, ΜΕ ΤΗΝ ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΗ ΟΤΙ (α) χρησιμοποιούνται μόνο για προσωπική και ιδιωτική χρήση (η οποία, για παράδειγμα και προς αποφυγή αμφιβολιών, δεν περιλαμβάνει τη λήψη, την καταγραφή, την διάθεση, μετάδοση, αναπαραγωγή, έκδοση, προβολή, κοινή χρήση ή οποιαδήποτε άλλη επικοινωνία οποιουδήποτε υλικού για οποιονδήποτε εμπορικό σκοπό). και (β) το αποτέλεσμα της καταγραφής δεν μπορεί να δημοσιευτεί ή να διατεθεί με άλλο τρόπο σε τρίτα μέρη, συμπεριλαμβανομένων, χωρίς περιορισμό, των μέσων κοινωνικής δικτύωσης ή/και διαδικτυακών τόπων.

4.5. Απαγορεύεται εντός σταδίου α) η κατοχή και κατανάλωση αλκοόλ, καθώς και όποιας άλλης από το νόμο απαγορευμένης ουσίας, β) η χρήση σημαιών, πανό, πινακίδων με περιεχόμενο πολιτικό, εμπορικό, διαφημιστικό, ρατσιστικό, υβριστικό ή μειωτικό για την προσωπικότητα και την ηθική τρίτων γ) τα αντεθνικά, ρατσιστικά και εν γένει υβριστικά συνθήματα, δ) η λήψη video και η ραδιοφωνική ή με οποιονδήποτε άλλο τρόπο αναμετάδοση και περιγραφή του αγώνα, ε) η ρίψη οποιουδήποτε αντικειμένου μέσα στο έδαφος που μπορεί να προκαλέσει τραυματισμό, ζημιά, αγωνία ή ενόχληση σε ανθρώπους ή περιουσία χωρίς νόμιμη εξουσία ή δικαιολογία.

4.6.Ο κάτοχος εισιτηρίου διαρκείας αποδέχεται πλήρως και ανεπιφύλακτα:

4.6.1.τους περιορισμούς και ελέγχους για την ομαλή είσοδο και παραμονή στο Στάδιο, μεταξύ των οποίων και να περνά από έλεγχο μεταλλικής κατασκευής ελέγχου μεμονωμένης εισόδου φιλάθλων (τουρνικέ)

4.6.2.τις εντολές και οδηγίες των εντεταλμένων οργάνων για την τήρηση της ασφάλειας και της τάξης στους χώρους εντός και πέριξ του Σταδίου

4.6.3.την καταγραφή της παραμονής, κίνησης και συμπεριφοράς του εντός του γηπέδου που γίνεται από το κλειστό κύκλωμα για λόγους ασφαλείας από την Ελληνική Αστυνομία

4.6.4.τον κανονισμό του Σταδίου που αφορά την συμπεριφορά των φιλάθλων εντός του γηπέδου και τις κυρώσεις που προβλέπονται σε αυτόν και

4.6.5.τους κανονισμούς και διατάξεις των ποδοσφαιρικών οργάνων.

4.6.6.Να συμμορφώνεται με την εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία σχετικά με την κάρτα φιλάθλου της ως ανω ΚΥΑ του αρ.1.2, να προσέρχεται και να παρέχει τα απαιτούμενα έγγραφα και πληροφορίες προς έκδοσή της, καθώς για την τυχόν εκ του νόμου απαιτούμενη ανανέωσή της, να καταβάλλει την υπό του νόμου οριζόμενη δαπάνη έκδοσής της, να φέρει αυτήν μαζί του κατά την είσοδό του στην αθλητική εγκατάσταση, άλλως θα του απαγορεύεται η είσοδος.

4.7.Κάτοχος εισιτηρίου διαρκείας ο οποίος με την ανάρμοστη, μη φίλαθλη ή παράνομη συμπεριφορά του προκαλέσει βλάβες, φθορές ή καταστροφές σε περιουσιακά στοιχεία κυριότητας, νομής ή κατοχής ή εκμετάλλευσης της ΠΑΕ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ, και/ή του ιδιοκτήτη του γηπέδου, ή την επιβολή πειθαρχικών/ διοικητικών ποινών και μέτρων σε βάρος της ΠΑΕ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ κατ’ εφαρμογή της εκάστοτε ισχύουσας αθλητικής ή άλλης νομοθεσίας, θα υποχρεούται ατομικά σε πλήρη αποζημίωση και αποκατάσταση κάθε ζημίας, οικονομικής ή άλλης θετικής, αποθετικής ή και μελλοντικής ζημίας, που προκάλεσε στην ΠΑΕ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ και/ή στις συνεργαζόμενες με αυτήν εταιρίες και φυσικά ή νομικά πρόσωπα.

4.8.Η ΠΑΕ μπορεί να διεξάγει έρευνες ασφαλείας όπου έχει λόγους να πιστεύει ότι οποιαδήποτε από τις παραβιάσεις που αναφέρονται στην Παράγραφο 4 είτε έχει συμβεί είτε μπορεί να συμβεί.

4.9.Η ΠΑΕ σέβεται τις αρχές της ισότητας και της διαφορετικότητας και είναι σημαντικό όλοι οι φίλαθλοι της ομάδας να μοιράζονται τις αρχές αυτές. Όλοι οι κάτοχοι εισιτηρίων διαρκείας υποχρεούνται να απέχουν από οποιαδήποτε συμπεριφορά που είναι ρατσιστική, ομοφοβική ή κακοποιητική και να απέχουν από οποιαδήποτε άλλη μεροληπτική συμπεριφορά, συμπεριλαμβανομένης, ενδεικτικά, οποιασδήποτε διάκρισης (στη βάση π.χ. της ηλικίας, του φύλλου, του χρώματος, της καταγωγής,της θρησκείας , του σεξουαλικού προσανατολισμού κ.α.)

4.10. Σε περίπτωση διαπίστωσης παραβίασης των διατάξεων της Παραγράφου 4 η ΠΑΕ διατηρεί το δικαίωμα να αρνηθεί στον κάτοχο του εισιτηρίου διαρκείας την είσοδο στο Στάδιο ή να τον αποβάλλει από το Στάδιο ή να του αφαιρέσει το εισιτήριο διαρκείας χωρίς υποχρέωση αποζημίωσης.

5.Μαγνητοσκόπηση και φωτογραφία 

5.1.Οι κάτοχοι Εισιτηρίων Διαρκείας που εισέρχονται στο Γήπεδο αναγνωρίζουν ότι φωτογραφικές εικόνες ή / και οπτικοακουστικές εγγραφές (και / ή φωτογραφίες που μπορεί να αντληθούν από εκεί) μπορούν επίσης να χρησιμοποιηθούν, ενδεικτικά και όχι περιοριστικά,  κατά την τηλεοπτική κάλυψη του παιχνιδιού ή / και για σκοπούς προώθησης, εκπαίδευσης, ή μάρκετινγκ από την ΠΑΕ ή άλλους (συμπεριλαμβανομένων των εμπορικών συνεργατών και των συνεργαζόμενων τηλεοπτικών σταθμών ή συνδρομητικών καναλιών), και ότι η χρήση ενός εισιτηρίου διαρκείας  για είσοδο στο γήπεδο συνιστά  συγκατάθεση για τέτοια χρήση.

5.2.Όλοι οι κάτοχοι Εισιτηρίων Διαρκείας συμφωνούν ότι οι αγώνες για τους οποίους έχουν αγοραστεί τα Εισιτήρια είναι δημόσια γεγονότα και ότι η παρουσία τους και οι ενέργειές τους εντός και στην περίμετρο του Γηπέδου όπου πραγματοποιείται ένας αγώνας είναι δημόσιου χαρακτήρα . Ως εκ τούτου δεν θα έχουν καμία προσδοκία απορρήτου σχετικά με την παρουσία τους ή τη συμπεριφορά τους στους αγώνες.

6.Αποκλεισμός Ευθύνης

6.1.Η ΠΑΕ και η ΚΑΡΑΙΣΚΑΚΗΣ Α.Ε. και οι Αξιωματούχοι ή Υπάλληλοι τους δεν θα είναι υπεύθυνοι για:

(i) οποιαδήποτε απώλεια, ζημιά ή τραυματισμό ή  βλάβη υγείας σε κάτοχο Εισιτηρίου Διαρκείας ή σε οποιοδήποτε περιουσιακό στοιχείο που ανήκει στον Κάτοχο του Εισιτηρίου Διαρκείας μέσα ή γύρω από το Γήπεδο ή τους χώρους στάθμευσης, που προκύπτει από οποιαδήποτε αιτία,

(ii) τυχόν απώλειες που προκύπτουν από οποιαδήποτε ακύρωση, αναβολή ή επανορισμό ενός Αγώνα σύμφωνα με την παράγραφο 2 συμπεριλαμβανομένης οποιασδήποτε έμμεσης απώλειας ή ζημίας (όπως ενδεικτικά και όχι περιοριστικά έξοδα ταξιδιού / διαμονής).

Ο Κάτοχος Εισιτηρίου Διαρκείας φέρει την αποκλειστική ευθύνη για τη φύλαξη των προσωπικών του αντικειμένων.

6.2.Η ΠΑΕ δεν θα είναι υπεύθυνη για οποιαδήποτε προβλήματα ή / και περιορισμούς στην παρακολούθηση του Αγώνα που προκαλείται από (i) το σημείο της θέσης του Εισιτηρίου  ή / και (ii) τη συμπεριφορά των άλλων θεατών.

7.Εποπτεία εγκατάστασης

7.1.Ο χώρος της αθλητικής εγκατάστασης όπου αγωνίζεται η ΠΑΕ εποπτεύεται ηλεκτρονικά από την Ελληνική Αστυνομία για την πρόληψη και την αντιμετώπιση πράξεων βίας και εν γένει ποινικών αδικημάτων σύμφωνα με την ΚΥΑ 229158 / 12878/1281/237 (ΦΕΚ Β τ. 1802 , 20-08-2015) .

7.2.Η χρήση και η λειτουργία των ηλεκτρονικών συστημάτων εποπτείας ανήκει αποκλειστικά στην Ελληνική Αστυνομία η οποία έχει τις υποχρεώσεις του υπεύθυνου επεξεργασίας σύμφωνα με την ως άνω ΚΥΑ.

8.Προσωπικά Δεδομένα

8.1.Ο κάτοχος έχει δικαίωμα πρόσβασης στα προσωπικά του δεδομένα που επεξεργάζεται η ΠΑΕ καθώς και να προβάλλει αντιρρήσεις για την περίπτωση της χρήσης αυτών για προωθητικούς/διαφημιστικούς  λόγους,  με συστημένη επιστολή στη Διεύθυνση Διαχείρισης Εισιτηρίων της ΠΑΕ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ή με αποστολή δήλωσής του στον αριθμό φαξ 210-4800935.  Στοιχεία επικοινωνίας: Τμήμα Διαχείρισης Εισιτηρίων της ΠΑΕ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ, Στάδιο Γ. Καραϊσκάκη, τ.κ. 18547, Καραολή Δημητρίου και Σοφιανοπούλου,  τηλ. 210 4800920.

9.Γενικοί Όροι

9.1.Η εν όλω ή εν μέρει ακυρότητα οποιασδήποτε διάταξης των παρόντων Όρων  & Προϋποθέσεων δεν θίγει ή επηρεάζει τους υπόλοιπους Όρους, οι οποίοι θα συνεχίσουν να ισχύουν πλήρως.

9.2.Η καθυστέρηση  άσκησης από πλευράς της ΠΑΕ ή η μη άσκηση οποιουδήποτε δικαιώματος που προβλέπεται από τους παρόντες Όρους ή από το νόμο δεν αποτελεί παραίτηση από το δικαίωμα .

9.3.Η Π.Α.Ε. διατηρεί το δικαίωμα να αλλάζει κατά καιρούς τους παρόντες Όρους και θα δημοσιεύει αυτές τις αλλαγές στην ιστοσελίδα της ΠΑΕ εφόσον επηρεάζουν ουσιωδώς τα δικαιώματά του κατόχου ως καταναλωτή.

Ο αιτών δηλώνει ότι: (α) Όλα τα στοιχεία που έχω γράψει στην αίτηση αυτή είναι σωστά και αληθινά και αναλαμβάνω την υποχρέωση να γνωστοποιώ εγγράφως στην ΠΑΕ οποιαδήποτε αλλαγή των στοιχείων μου Γνωρίζω ότι η «ΠΑΕ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ» συλλέγει, τηρεί και επεξεργάζεται τα προσωπικά μου δεδομένα όπως περιλαμβάνονται στην αίτηση , σύμφωνα με τον Γενικό Κανονισμό Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων («ΓΚΠΔ»), τον Ν. 4624/2019, σε συνδυασμό με τις διατάξεις του αρ. 41Γ του Ν. 2725/1999 όπως ισχύει και τη σχετική «Ειδοποίηση Ιδιωτικότητας Κατόχων Εισιτηρίου», που βρίσκεται αναρτημένη στη σχετική Ενότητα της ιστοσελίδας της ΠΑΕ και την οποία έχω διαβάσει και κατανοήσει πλήρως. (β) Όλες οι πληροφορίες και οι διαβεβαιώσεις που έχω παράσχει κατά την απόκτηση του εισιτηρίου είναι ακριβής και ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα.

Με τη παρούσα, παρέχω στην ΠΑΕ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ τη συγκατάθεσή μου να χρησιμοποιεί τα προσωπικά μου δεδομένα για διαφημιστικούς λόγους, για λόγους έρευνας, για λόγους προώθησης/ διαφήμισης των συνεργαζομένων επιχειρήσεων και χορηγών, για λόγους δημοσίου συμφέροντος στον τομέα της δημόσιας υγείας, καθώς και να μου αποστέλλει ό,τι ενημερωτικό επιθυμεί στην διεύθυνση οικίας, εργασίας ή ηλεκτρονική διεύθυνση ή να μου τηλεφωνεί για τους παραπάνω λόγους. (γ) Στην περίπτωση που η επεξεργασία των προσωπικών μου δεδομένων γίνεται στη βάση της συγκατάθεσής, κατανοώ ότι έχω το δικαίωμα να ανακαλέσω τη συγκατάθεσή μου οποιαδήποτε στιγμή, με επικοινωνία στην ηλεκτρονική διεύθυνση/e-mail: amr@olympiacos.org, από την οποία στιγμή και έπειτα, η ΠΑΕ θα παύσει τη συγκεκριμένη δραστηριότητα για την οποία είχα προηγουμένως συναινέσει, χωρίς όμως η ανάκληση μου αυτή να θίγει τη νομιμότητα της επεξεργασίας που πραγματοποιήθηκε, βάσει της συγκατάθεσής μου, πριν της ανάκλησής της. Στη περίπτωση που υφίσταται εναλλακτική νομική βάση που να δικαιολογεί την συνέχιση της επεξεργασίας των δεδομένων σας για το σκοπό αυτό, θα σας ενημερώσουμε.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων και τα δικαιώματά σας, συμπεριλαμβανομένων και των περιστάσεων υπό τις οποίες ασκούνται και τον τρόπο άσκησης τους, παρακαλούμε δείτε τη σχετική «Ειδοποίηση Ιδιωτικότητας Κατόχων Εισιτηρίου» η οποία είναι αναρτημένη  στην Ενότητα «ΕΙΣΙΤΗΡΙΑ» της ιστοσελίδας της ΠΑΕ στο ακόλουθο σύνδεσμο (link): https://www.ticketmaster.gr/olympiacos/showNews.html?idNews=2000202

Σημειώνουμε ότι ο  κάτοχος εισιτηρίου μπορεί να ασκήσει τα δικαιώματά του,  με συστημένη επιστολή στη Διεύθυνση Διαχείρισης Εισιτηρίων της ΠΑΕ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ή με αποστολή δήλωσής του στον αριθμό φαξ 210-4800935 ή με επικοινωνία στην ηλεκτρονική διεύθυνση/e-mail: amr@olympiacos.org.

Στοιχεία επικοινωνίας Υπεύθυνου Επεξεργασίας:  Τμήμα Διαχείρισης Εισιτηρίων της ΠΑΕ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ, Στάδιο Γ. Καραϊσκάκη, τ.κ. 18547, Καραολή Δημητρίου και Σοφιανοπούλου, τηλ. 210 4800920.

Διάβασα τους όρους, τους οποίους και αποδέχομαι και παρέλαβα το έγγραφο των όρων.

Όνομα:       ________________________                                                                                                                                  Επώνυμο:    _________________

(όπως εμφανίζεται στην Αίτηση)                                                                                                                                                                     (όπως εμφανίζεται στην Αίτηση)

Υπογραφή:                        ____________________________

ΕΓΓΡΑΦΕΙΤΕ ΣΤΟ NEWSLETTER Όλα τα τελευταία νέα της ομάδας μας στο e-mail σας Επιθυμώ να λαμβάνω ενημερώσεις σχετικά με τα νέα του Συλλόγου, διαγωνισμούς, νέα προϊόντα και υπηρεσίες, τη διάθεση εισιτηρίων και τις προσφορές των επίσημων χορηγών και συνεργατών της ΠΑΕ Ολυμπιακός και έχω διαβάσει και αποδέχομαι τους όρους χρήσης.
Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies και σε ορισμένες περιπτώσεις cookies τρίτων μερών για σκοπούς μάρκετινγκ και για την παροχή βελτιωμένων υπηρεσιών σύμφωνα με τις προτιμήσεις σας. Κάνοντας κλικ στο OK ή συνεχίζοντας την περιήγησή σας στον ιστότοπό μας, αποδέχεστε την χρήση cookies σύμφωνα με τη σχετική πολιτική μας. Δείτε την πολιτική μας για τα cookies κάνοντας κλικ εδώ.
OK